Документите от заседанията на работната група за подготовка на Договора за партньорство 2014-2020

28.02.13 Споразумение за партньорство 2014-2020

pdf.gifНационална програма за развитие: България 2020_.pdf (3.52 MB)

doc.gifПротокол от първото заседание на Работната група.doc (67 KB)

doc.gifИндикативeн План-график за работата на Работната група .doc (39.5 KB)

doc.gifПротокол от второто заседание на Работната група .doc (72.5 KB)

doc.gifПриложение към протокол от второто заседание на Работната група.doc (279.5 KB)

doc.gifПредварителни условности по Анекс IV към проекта на Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка, и отговорни институции 15.08.2012.doc (281.5 KB)

doc.gifПредварителни условности по Анекс IV към проекта на Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка, и отговорни институции 21.09.2012.doc (268.5 KB)

ppt.gifПредставяне на проект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорство.ppt (1.47 MB)

doc.gifПротокол от третото заседание на Работната група.doc (97.5 KB)

 doc.gifПроект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорство.doc (1.06 MB)

doc.gifПроект на синтезиран вариант на анализа на различията между регионите, потребностите за развитие и потенциала за растеж във връзка с изготвянето на Договора за партньорство.doc (3.01 MB)

doc.gifПроект на резюме на „НАУЧЕНИТЕ уроци” във връзка с усвояването на средства от ЕС в България.doc (453 KB)

doc.gifСтратегия за целите на Договора за партньорство .doc (910.5 KB)

doc.gifПротокол от четвъртото заседание на Работната група.doc (81 KB)

pdf.gifDRAFT TEMPLATE AND GUIDELINES ON THE CONTENT OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT Version 1 - 21.12.2012.pdf (356.44 KB)

pdf.gifDRAFT TEMPLATE AND GUIDELINES FOR THE CONTENT OF THE OPERATIONAL PROGRAMME Version 1 – 7 January 2013.pdf (607.99 KB)

doc.gifИнтегриран подход за развитие на отделни райони и целеви групи със специфични потребности.doc (1.81 MB)

doc.gifИнтегриран териториален подход.doc (1.49 MB)

doc.gifОпределяне на основните приоритетни области на сътрудничество.doc (492.5 KB)

doc.gifАдминистративен капацитет.doc (505.5 KB)

doc.gifНамаляване на административната тежест.doc (371.5 KB)

doc.gifПроект на резюме на „Научените уроци” във връзка с усвояването на средства от ЕС в България.doc (153 KB)

doc.gifДневен ред на петото заседание на Работната група_25.01.2013.doc (44.5 KB)

doc.gifИндикативeн План-график за работата на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 .doc (50 KB)

doc.gifПротокол от петото заседание на Работната група.doc (92 KB)

doc.gifСтановище на екологичните НПО, представени в ТРГ за разработване на ОПРР 2014-2020 и на КУПФЕС.doc (30 KB)