Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.

27.02.13 2014-2020

Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.

„Класическият подход към инвестициите вече не е подходящ. Сега нашият фокус е върху тематичните инвестиции,  определянето на стратегически области като приоритетни и осигуряването на гаранции, че инвестиционният  микс е подходящ за нуждите на всеки регион. В някои  държави се инвестира твърде много в инфраструктура  и недостатъчно в МСП и заетост. Нашите мерки за повторно програмиране променят баланса, тъй като за да се  постигне реално въздействие и промяна, е необходима  критична маса от инвестиции. През последните три  години около 20 млрд. EUR са препрограмирани между  инвестиционните теми. Още 14,5 млрд. EUR са освободени  чрез намаляване на националните изисквания за съфинансиране и увеличаване до 95% на максималния процент на съфинансиране в „програмните държави“.

Йоханес Хан,
Член на Европейската комисия, отговарящ за регионалната политика

На 6 октомври 2011 г. от ЕК пакет от законодателни актове в областта на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.

В пакета са включени:

 • Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006[1];
 • Отделни регламенти за ЕФРР, ЕСФ и КФ:
  • Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006[2]
  • Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съветаотносно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“[3];
  • Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета[4];
  • Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1084/2006 [5];
 • два регламента относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Програмата за социална промяна и социални иновации:
  • Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)[6];
  • Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации[7];
 • Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите „Бъдещето на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Сред главните отличителни характеристики на следващия набор от програми за периода 2014 г.-2020 г. са координираното и опростеното осъществяване на политиките, фокусирането върху резултатите и засиленото използване на условия и стимули за получаването на средствата.Предложеният пакет предвижда координацията на фондовете да се осъществява  посредством Общата стратегическа рамка (ОСР).

Съгласно законодателния пакет всяка държава членка следва да подготви — в сътрудничество със своите партньори и в диалог с Комисията —договор за партньорство (ДП) за периода 1 януари 2014—31 декември 2020 г. Договорът за партньорство обхваща цялата подкрепа от фондовете по ОСР в съответната държава членка и свежда елементите, определени в общата стратегическа рамка, към националния контекст, както и определя твърди ангажименти за постигането на целите на Съюза чрез програмирането на фондовете по ОСР.

В договорите за партньорство между Комисията и държавите членки ще бъдат посочени ангажиментите на партньорите на национално и регионално равнище и на Комисията. Те ще бъдат свързани с целите на стратегията ,,Европа 2020“ и с националните програми за реформи. Чрез тях ще се създаде интегрирана стратегия за териториално развитие, подкрепяна от всички фондове по ОСР, и ще се включат цели, основани на договорени показатели, стратегически инвестиции и някои условия. Те ще съдържат ангажименти за годишно отчитане на напредъка в годишните доклади по политиката за сближаване и политиката за развитие на селските райони и в други публични доклади.

Комисията оценява съгласуваността на договора за партньорство с Регламента за общите разпоредби за фондовете, общата стратегическа рамка и препоръките за отделните държави, като отчита предварителните оценки на програмите, и в 3-месечен срок след датата на подаване на договора за партньорство представя коментарите си. Държавата членка предоставя всичката необходима допълнителна информация и, когато е целесъобразно, преразглежда договора за партньорство.

Комисията  с  делегиран акт приема решение за одобряване на договора за партньорство не по-късно от шест месеца след подаването му от държавата членка, при условие че евентуално направените от Комисията коментари са удовлетворително отчетени. Договорът за партньорство не може да влезе в сила по-рано от 1 януари 2014 г.

Предвид необходимостта да има готов проект на договор за партньорство във възможно най-ранен етап след приемането от Парламента и Съвета на Общия регламент за фондовете, МС с постановление № 5 от 18.01.2012 г. определя реда за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.

В изпълнение на Постановлението министърът по управление на средствата от ЕС определя със заповед № Р-71 от 22 март 2012 г. поименния състав на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 и определи срок 31.03.2013 г. за краен срок за подготовка на договора.

В работната група участват представители на Централното координационно звено, Сертифициращите органи по оперативните програми, Разплащателната агенция по Програмата за развитие на селските райони и Одитния орган по оперативните програми за програмния период 2007 - 2013 г., Управляващите органи на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за програмния период 2007 - 2013 г., ведомствата, отговорни за националните политики, свързани с одобрените от Министерския съвет тематични цели, дирекция "Стратегическо развитие и координация" в администрацията на Министерския съвет; "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите, Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния статистически институт, Комисията за защита от дискриминация, регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, Националното сдружение на общините в Република България, академичната общност, неправителствени организации.

На основание на ПМС № 5 2012 г. със свое решение № 328/2012 г. МС одобрява списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г.

Със същото решение МС одобрява списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма за следващия програмен период. С две последователни промени на решението списъкът е допълнен и променен и е както следва:

а) Оперативна програма за иновации и предприемачество с водещо ведомство Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

б) Оперативна програма за регионално развитие с водещо ведомство Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

в) Оперативна програма за транспорт и транспортна инфраструктура с водещо ведомство Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

г) Оперативна програма за околна среда с водещо ведомство Министерството на околната среда и водите;

д) Оперативна програма за развитие на човешките ресурси с водещо ведомство Министерството на труда и социалната политика;

е) Програма за развитие на селските райони с водещо ведомство Министерството на земеделието и храните;

ж) Програма за морско дело и рибарство с водещо ведомство Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните;

з) програми за трансгранично сътрудничество Република България - Република Сърбия, Република България - Република Турция и Република България - Република Македония, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ с водещо ведомство Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

и) Оперативна програма „Добро управление“ с водещ министърът по управление на средствата от Европейския съюз”;

й) Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж с водещо ведомство Министерството на образованието, младежта и науката“.

Със свои заповеди министрите определлят състава на работните групи за разработване на програмите.


[1] COM(2011) 615 /2 (11.09.2012)

[2] COM(2011) 614

[3] COM(2011) 611 окончателен от 6.10.2011 г, заменен с COM(2011) 611 окончателен/2 от 14.3.2012 г.

[4] COM(2011) 607 окончателен от 6.10.2011 г, заменен с COM(2011) 607 окончателен/2 от 14.3.2012 г.

[5] COM(2012) 611 окончателен от 6.10.2011 г, заменен с COM(2011) 611 окончателен/2 от 14.3.2012 г.

[6] COM(2011) 608 окончателен

[7] COM(2011) 609 окончателен