Проектът на споразумението за партньорство е публикуван за обсъждане

10.01.14 Споразумение за партньорство 2014-2020

Проект на Споразумението за партньорство на България за периода 2014-2020г. е публикуван за второ публично обсъждане, съобщава правителствената пресслужба. Това е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периодa 2014г. – 2020г. Проектът е разработен от междуведомствена работната група под ръководството на вицепремиера Зинаида Златанова, в която участват представители на администрацията и на широк кръг партньори – неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и др.

Споразумението за партньорство определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпълняват Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството:

  • Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж;
  • Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж;
  • Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж;
  • Добро управление и достъп до качествени обществени услуги.

Неофициалните преговори с Европейската комисия по Споразумението стартираха през м. април 2013 г., като в периода 23.07.– 07.08.2013 г. се проведе и първото му публично обсъждане. В края на м. ноември 2013 г. бяха получени коментари на Европейската комисия, като основните забележки са свързани с това, че инвестициите се насочват в твърде много области, че е необходимо засилване на регионалния подход и че следва да бъдат финализирани национални стратегии в ключови сектори като здравеопазване и административна реформа.

Проектът, предложен за втори кръг на обществени консултации, е преработен на база получените коментари. Инвестициите са приоритизирани с цел постигане на по-голям фокус и по-осезаем ефект от тях в дългосрочен план, оптимизирани са текстове в основни сектори като транспорт, околна среда, образование, изследвания и иновации. Поставен е и засилен акцент върху подхода за постигане на интегрирано териториално развитие, като са описани механизми за целенасочена подкрепа за развитието на Северозападния регион, който е най-бедният в ЕС, както и за насърчаване на местното развитие чрез инициативи на местните общности на цялата територия на страната.

Публичното обсъждане се провежда на портала за обществени консултации www.strategy.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg като коментари и предложения по документа може да се изпращат до края на м. януари. Очаква се официалните преговори по документа да стартират до началото на месец март.

docx.gifAgenda_WG_08_01_2014.docx (36.94 KB)

zip.gifPA_VER_4.0_.zip (1.63 MB)

pdf.gifzapoved_256.10.12.13.PDF (28.25 KB)