БЪЛГАРИЯ 2020

2020.europe.bg

07.03.13 2020.europe.bg

Във връзка със стартиралата подготовка на Република България за участие в Кохезионната политика на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г., са сформирани на Работна група за разработване на Договора за партньорство и тематични работни групи за разработване на програмите за следващия програмен период. В работните групи, след процедура за подбор, участват представители на неправителствените организации.

Страницата http://2020.europe.bg e създадена от тези организации с цел да се предостави на обществеността достъп до информация за процедурата по договаряне и формиране на Оперативните програми за периода 2014-2020, както и включването на широк кръг граждани в дебатите по формулирането на документите.

В състава на работните групи за разработване на оперативните програми за програмен период 2014-2020г., включително на програмните документи в Областта на селскостопанската политика и Общата политика в областта на рибарството, участват представители на групи неправителствени организации в обществена полза,  според тематичните цели, мерки по които ще се финансират от съответната програма:

  1. Социални организации;
  2. Екологични организации;
  3. Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  4. Организации, работещи в сферата на политиката за развитие;
  5. Други организации, чиято дейност има отношение към тематичните цели, мерки по които ще се финансират от съответната програма.

С Решение № 328 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма РМС 328 от 2012 г, изменено и допълнено с РМС № 19 от 2013 г. и РМС 57/2013 са определени следните програми:

Оперативна програма за иновации и предприемачество с водещо ведомство Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

Оперативна програма за регионално развитие с водещо ведомство Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

Оперативна програма за транспорт и транспортна инфраструктура с водещо ведомство Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Оперативна програма за околна среда с водещо ведомство Министерството на околната среда и водите;

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси с водещо ведомство Министерството на труда и социалната политика;

Програма за развитие на селските райони с водещо ведомство Министерството на земеделието и храните;

Програма за морско дело и рибарство с водещо ведомство Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните;

програми за трансгранично сътрудничество Република България - Република Сърбия, Република България - Република Турция и Република България - Република Македония, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ с водещо ведомство Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

„Оперативна програма „Добро управление“ с водещ министърът по управление на средствата от Европейския съюз”;

„Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж с водещо ведомство Министерството на образованието, младежта и науката“.